Άδικη απόλυση

Το περιορισμένο περιθώριο κέρδους που δημιουργεί η ανάγκη συγκράτησης των τιμών λόγω ανταγωνισμού, επέβαλε τη μείωση προσωπικού.  Μετά την ανακοίνωση των απολύσεων στους υπαλλήλους…

ο υπεύθυνος προσωπικού δέχθηκε αγωγή βάσει της οποίας ένας υπάλληλος απαιτούσε αποζημίωση για προσβολή της επαγγελματικής του οντότητας καθώς, βάσει όσων ανέφερε, απολύθηκε εκείνος αντί συναδέλφου του με λιγότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Η υπόθεση ενεργοποίησε το σχετικό συμβόλαιο που καλύπτει την υπεράσπισή του και την τυχόν αποζημίωση του υπαλλήλου.